Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tổng tài sản quản lý


Tài sản quản lý (Assets under management, AUM) là tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư mà một cá nhân hoặc tổ chức quản lý cho khách hàng của mình. Tài sản quản lý và chiến lược quản lý khác nhau tùy theo công ty quản lý quỹ. Trong tính toán AUM, một số tổ chức bao gồm tiền gửi ngân hàng và tiền mặt.


Nhìn chung, AUM chỉ là một chỉ số được sử dụng để đánh giá quy mô của quỹ đầu tư hoặc khoản đầu tư và được báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý. AUM thường được xem xét cùng với hiệu suất quản lý và kinh nghiệm quản lý của một công ty quản lý quỹ. Thông thường, AUM cao hơn là một chỉ báo tích cực về chất lượng và kinh nghiệm quản lý của công ty quản lý quỹ đó.


Ví dụ: Việt Nam có Dragon Capital quản lý nhiều quỹ có tổng tài sản quản lý (AUM) lên tới 6 tỷ đô la Mỹ. Một số các công ty quản lý quỹ lớn khác như Vinacapital quản lý tổng tài sản khoảng gần 3 tỷ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, việc sử dụng AUM một mình không đánh giá được tất cả khía cạnh của hiệu suất quản lý tài sản. Nó không đo lường hiệu suất cụ thể của các khoản đầu tư hoặc cách mà quỹ hoặc tổ chức đã quản lý và đầu tư tài sản đó. Do đó, các chỉ số khác như tỷ lệ lợi nhuận, rủi ro, và lợi ích khách hàng cũng cần được xem xét khi đánh giá hiệu suất tổ chức hoặc quỹ đầu tư.