Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế tối thiểu thay thế

Thuế tối thiểu thay thế (AMT) là một phương pháp thay thế để tính số tiền tối thiểu mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải trả cho chính phủ, bất kể các ưu đãi khấu trừ thuế mà người nộp thuế được hưởng.

AMT được tính dựa trên thu nhập có điều chỉnh (AGI) của người nộp thuế, sau khi trừ đi các khoản miễn giảm và các khoản khấu trừ.

AMT có một số quy tắc và ưu đãi khác với thuế thu nhập cá nhân thông thường, như không cho phép khấu trừ lãi vay nhà, chi phí y tế, hoặc khoản miễn thuế cho con cái.

Nếu số tiền AMT cao hơn số tiền thuế thu nhập cá nhân thông thường, người nộp thuế phải trả chênh lệch đó như là AMT.

Phương pháp tính thuế AMT tạo ra sự công bằng trong hệ thống thuế của Canada vào năm 1986.

Mục đích của nó là ngăn cản những người có thu nhập cao và những người tin tưởng phải trả ít hoặc không phải trả thuế vì các khoản khấu trừ và ưu đãi thuế khác nhau.