Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tín Dụng Thuế Trẻ Em Bổ Sung

Tín Dụng Thuế Trẻ Em Bổ Sung (Additional Child Tax Credit) là một khoản giảm trừ thuế dành cho các gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi và có thu nhập thấp hơn một mức nhất định.

Tín Dụng Thuế Trẻ Em Bổ Sung giúp các gia đình nhận lại phần chưa sử dụng của Tín Dụng Thuế Trẻ Em nếu số tiền thuế họ phải nộp cho Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS) ít hơn số tiền tín dụng họ đủ điều kiện yêu cầu.

Vi dụ, nếu Tín Dụng Thuế Trẻ Em hiện có của bạn lớn hơn nghĩa vụ thuế của bạn, thì Tín Dụng Thuế Trẻ Em chỉ có thể giảm hóa đơn thuế của bạn xuống 0 — bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ phần tín dụng chưa sử dụng nào dưới dạng tiền hoàn lại.

Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu Khoản Tín Dụng Thuế Trẻ Em Bổ Sung, cho phép bạn nhận được tới 1,500 đô la trong khoản Tín dụng thuế trẻ em 2,000 đô la cho mỗi đứa trẻ dưới dạng tiền hoàn lại cho năm tính thuế 2022.

Điều này có nghĩa là bạn nhận được séc cho khoản Tín dụng thuế trẻ em còn lại (tối đa $1,500 mỗi đứa trẻ) sau khi hóa đơn thuế của bạn giảm xuống bằng không.