Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ là khoản vay, hay còn gọi là chứng khoán nợ, mà chính phủ phát hành để huy động vốn cho các khoản đâu tư công, hay chi tiêu của chính phủ.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Trái phiếu chính phủ