Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu

Xếp hạng tín dụng

Xếp hạng tín dụng là việc tổ chức phát hành trái phiếu được các tổ chức xếp hạng đánh giá "chất lượng tín dụng" hay khả năng trả nợ.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Xếp hạng tín dụng