Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lập ngân sách

Chi tiêu thông minh

Chi tiêu thông minh là việc sử dụng tiền một cách hiệu quả và có chọn lọc, tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thay vì chi tiêu lãng phí hoặc quá mức cho những mong muốn không cần thiết.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Chi tiêu thông minh