Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lập ngân sách

Ngân sách

Ngân sách là là một công cụ quản lý tài chính quan trọng, bao gồm một kế hoạch chi tiêu, quản lý tiền hiệu quả thông qua xem xét các khoản thu nhập và chi phí dự tính trong một khoảng thời gian nhất định.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Ngân sách