Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cấu trúc vốn

Cấu trúc vốn (Capital Structure) là sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu được công ty sử dụng để tài trợ cho các hoạt động và tăng trưởng chung của mình. Khi các nhà phân tích đề cập đến cấu trúc vốn,có thể họ đang nhắc đến tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E), vì nó cung cấp cái nhìn về mức độ rủi ro hoạt động vay mượn của công ty. Công ty có quá nhiều nợ có thể được coi là một rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, quá nhiều vốn chủ sở hữu có nghĩa là công ty đang sử dụng hiệu quả các cơ hội tăng trưởng hoặc phải trả quá nhiều chi phí vốn. Vì vậy, không có tỷ lệ nào được làm tiêu chuẩn để đạt được cấu trúc vốn ưu nhất.

Thông thường, một công ty được tài trợ nhiều bằng nợ sẽ có cơ cấu vốn linh hoạt hơn và do đó có rủi ro lớn hơn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro này có thể là nguồn lực chính cho sự tăng trưởng của công ty.

Các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau sẽ sử dụng cấu trúc vốn phù hợp với loại hình kinh doanh của họ. Các ngành sử dụng nhiều vốn như sản xuất ô tô có thể sử dụng nhiều nợ hơn, trong khi các công ty sử dụng nhiều lao động hoặc định hướng dịch vụ như công ty phần mềm có thể ưu tiên vốn chủ sở hữu.