Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp định giá dựa trên tài sản

Phương pháp định giá dựa trên tài sản (Asset-Based Approach) là một phương pháp được dùng để định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị tài sản ròng của công ty. Trong đó, giá trị tài sản ròng được xác định bằng cách lấy giá trị thị trường của tổng tài sản trừ đi nợ phải trả.


Theo Phương pháp định giá dựa trên tài sản, doanh nghiệp luôn hoạt động dựa trên một lượng tài sản. Do đó, giá trị của doanh nghiệp được xác định dựa trên tổng giá trị của các tài sản hiện có mà doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng.

Khi sử dụng phương pháp định giá dựa trên tài sản, các loại tài sản cần được đánh giá lại theo giá cả thị trường. Để xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp định giá tài sản phải căn cứ vào các BCTC của doanh nghiệp như bảng cân đối kế toán; các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan...

Tuy nhiên, phương pháp định giá dựa trên tài sản cũng tồn tại một vài nhược điểm. Do dựa trên số liệu của báo cáo tài chính, nên những con số này ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phương pháp kế toán hiện hành và không phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản. Đồng thời, phương pháp định giá dựa trên tài sản cũng bỏ qua phần lớn giá trị các tài sản vô hình.