Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần (Joint stock company) là một loại hình doanh nghiệp, trong đó:

- Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ cổ phần sở hữu khi công ty có lợi nhuận là cổ tức.

Một ưu điểm của công ty cổ phần so với công ty trách nhiệm hữu hạn là khả năng huy động vốn linh hoạt thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, là bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.


Xem thêm: Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu