Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phần

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần (Share).
Ví dụ: Công ty cổ phần có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, số vốn đó được chia thành 1,000,000 phần bằng nhau, và mỗi phần có mệnh giá là 10,000 đồng sẽ được gọi là một cổ phần.

Mỗi cổ phần thường đại diện cho một phần nhỏ sở hữu công ty và thể hiện quyền của người nắm giữ cổ phần đó trong công ty. Cổ phần gồm hai loại: Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi.

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần, được phân chia dựa trên vốn điều lệ của công ty. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền:

- Tự do chuyển nhượng.

- Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.

- Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ.

Cổ phần ưu đãi là một loại cổ phần trong công ty cổ phần và có một số ưu điểm so với cổ phần thường, vì thế, cổ phần ưu đãi được chia thành 3 loại:

- Cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông/mức ổn định hằng năm.

- Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu/theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.


Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán