Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điểm tham chiếu

Baseline là là một điểm tham chiếu hoặc một giá trị chuẩn để so sánh với các giá trị khác.

Trong khoa học, baseline là một điều kiện ban đầu hoặc một kết quả được đo lường trước khi thực hiện một thay đổi hoặc một can thiệp.

Trong quản lý dự án, baseline có thể là kế hoạch hoặc ngân sách ban đầu của một dự án trước khi thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh.