Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đồng bảo hiểm

Đồng bảo hiểm (CoInsurance) là loại bảo hiểm mà nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cùng bảo hiểm cho một đối tượng tham gia bảo hiểm theo các nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi ví dụ như phí bảo hiểm và trách nhiệm về bồi thường, chi phí khác, v.v theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Đồng bảo hiểm xuất hiện trong các hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn như máy bay, tàu biển, v.v mà một đơn vị bảo hiểm không thể chịu trách nhiệm được hết chi phí rủi ro. Lúc này, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sẽ liên kết lại với nhau để thực hiện việc bảo hiểm cho đối tượng tham gia.

Việc ký hợp đồng, mỗi một công ty tham gia vào hợp đồng bảo hiểm đều phải ký tên vào giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi có tổn thất xảy ra, các công ty đồng bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm theo tỷ lệ mà công ty đó tham gia hợp đồng bảo hiểm. Tùy thuộc vào khả năng tài chính của công ty bảo hiểm đó và loại rủi ro mà công ty chấp nhận mức tỷ lệ phần trăm rủi ro khác nhau

Theo pháp lý, người được bảo hiểm phải biết tất cả các nhà đồng bảo hiểm. Khi tổn thất xảy ra, các người được bảo hiểm có quyền bồi thường tất cả các nhà đồng bảo hiểm. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm giúp khách hàng nhanh chóng ký được hợp đồng và sở hữu gói bảo hiểm khi có giá trị tài sản lớn cần bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm X và Y cùng nhận bảo hiểm tài sản cho anh A, theo đó, rủi ro đối với tài sản này đã được phân chia cho cả hai công ty. Trong trường hợp này, phí bảo hiểm anh A phải đóng là 1 tỷ. Công ty X nhận bảo hiểm cho 60% của rủi ro, công ty Y nhận bảo hiểm 40% của rủi ro. Vậy đối với phí mà anh A phải đóng, công ty X và công ty Y sẽ nhận được lần lượt là 600.000.000 đồng và 400.000.000 đồng. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, bị tổn thất 5 tỷ thì số tiền bồi thường đối với tài sản được bảo hiểm của anh A tương ứng với tỷ lệ % rủi ro, lần lượt như sau: công ty X là 3 tỷ và công ty Y là 2 tỷ.