Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dư mua, Dư bán

Trong phiên khớp lệnh liên tục, dư mua của một mã chứng khoán là số lượng cổ phần mà nhà đầu tư đặt mua ở mức giá thấp hơn giá đang khớp trên thị trường và do đó chưa khớp mà treo trên hệ thống giao dịch. Trên bảng giá chứng khoán sẽ là hiển 3 mức giá đặt mua cao nhất và khối lượng cổ phiếu đặt mua tương ứng với mức giá đó. 

Dư bán của một mã chứng khoán là số lượng cổ phần đặt bán ở mức giá cao hơn giá đang khớp trên thị trường và do đó chưa khớp mà treo trên hệ thống giao dịch. Trên bảng giá chứng khoán thường hiển thị 3 mức giá chào bán thấp nhất và khối lượng cổ phiếu tương ứng với mức giá này.

Các lệnh dư mua dư bán không khớp sẽ tự động bị hủy sau giờ giao dịch.