Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi đơn

Lãi đơn (simple interest) là lãi được trả (hoặc nhận) trong một thời hạn nhất định là một tỷ lệ phần trăm cố định của số tiền gốc đi vay (hoặc cho vay).

Đây là cách nhanh chóng và dễ dàng để tính lãi suất của một khoản vay. Lãi đơn được tính như sau:

Lãi đơn = Tiền gốc * Lãi suất hàng ngày * Số ngày giữa các lần thanh toán

Ví dụ: giả sử một sinh viên nhận được một khoản vay lãi suất đơn để trả một năm học phí đại học, có giá 18 triệu đồng với lãi suất hàng năm là 6% và có thời hạn là 3 năm.

Số tiền lãi đơn phải trả là:

18 triệu × 6% × 3 năm = 3.24 triệu đồng

Và tổng số tiền được thanh toán là:

18 triệu + 3.24 triệu = 21.24 triệu đồng.