Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm (Premium) đề cập đến việc một tài sản tài chính đang được giao dịch ở mức cao hơn giá trị nội tại của nó, trái ngược với chiết khấu.

Ví dụ, đối với chứng khoán có thu nhập cố định (như trái phiếu), thuật ngữ này đề cập đến việc một trái phiếu được giao dịch ở mức giá cao hơn mệnh giá của nó.

Ví dụ, mệnh giá trái phiếu theo quy định là 100,000 đồng. Tuy nhiên, trái phiếu của công ty B hiện đang được giao dịch trên thị trường ở mức 120,000 đồng.

Do đó, trái phiếu công ty B được giao dịch ở mức giá có phí bảo hiểm.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, mức phí này được hiểu là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải thanh toán định kỳ cho bên cung cấp bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên.

Mức phí này nhằm đề phòng cho các rủi ro bên mua có thể gặp phải trong tương lai.