Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quyền chọn mua

Quyền chọn mua (Call option) là một hợp đồng tài chính cung cấp cho bạn quyền, mà không phải là nghĩa vụ, chọn mua chứng khoán cơ sở như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tài sản khác ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể.

Người mua “quyền chọn mua” thường phải trả một mức phí để có quyền và có thể thu về được lợi nhuận khi tài sản cơ sở tăng giá cao hơn mức giá thực hiện quyền + phí.

Ví dụ, bạn mua một hợp đồng quyền mua với giá 2,000đ, và hợp đồng cho phép bạn mua cổ phiếu XYZ ở mức giá 50,000đ cho tới ngày đáo hạn vào 3 tháng sau. Trong thời gian từ ngày mua đến ngày đáo hạn, giá CP XYZ tăng lên 65,000đ, thì lợi nhuận bạn nhận được khi thực hiện quyền mua CP XYZ ở giá 50,000đ là (65,000 – 50,000 – 2,000) = 13,000đ.

Còn nếu giá cổ phiếu XYZ giảm xuống 40,000đ, thì việc thực hiện quyền mua sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, vì như vậy mức lỗ ghi nhận sẽ là (40,000 – 50,000 – 2,000) = – 12,000đ.

Thay vì như vậy, bạn có thể chọn bỏ quyền mua, và chỉ ghi nhận lỗ 2,000đ, bằng số tiền bạn bỏ ra khi mua quyền.