Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu (Expected rate of return) là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà nhà đầu tư kỳ vọng có được từ số vốn đầu tư ban đầu, được sử dụng để đo lường tỷ lệ lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại trong một khoảng thời gian nhất định. Các cổ phiếu càng rủi ro thì mức kỳ vọng sinh lời càng lớn.

Thông thường, tỷ suất sinh lời kỳ vọng sinh lời đối với cổ phiếu là ở quanh mức 15% - 25% một năm. Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của tỷ phú Warrent Buffet có mức sinh lời bình quân 20.1% trong suốt 56 năm qua.


Xem thêm:

Làm sao để định giá cổ phiếu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu