Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Người thụ hưởng

Trong tài chính, người thụ hưởng là một người (hoặc tổ chức) có đủ điều kiện để nhận các khoản phân phối từ sự ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Trong một số trường hợp, người thụ hưởng có thể bị đánh thuế theo quy định của pháp luật.

Người thụ hưởng có thể được chỉ định trong các tài liệu liên quan đến chính sách bảo hiểm nhân thọ, tài khoản hưu trí, tài khoản môi giới, tài khoản ngân hàng và các sản phẩm tài chính khác.

Ví dụ: nếu bạn mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và chỉ định vợ bạn là người thụ hưởng, thì khi bạn qua đời, vợ bạn sẽ nhận được số tiền bảo hiểm. Ngược lại, nếu bạn không chỉ định người thụ hưởng, thì số tiền bảo hiểm sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật.