Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ (Life insurance) là một hợp đồng giữa một cá nhân (người được bảo hiểm) và một công ty bảo hiểm.

Theo đó, công ty bảo hiểm đồng ý trả một số tiền cụ thể cho một hoặc nhiều người thụ hưởng khi người được bảo hiểm qua đời.

Đổi lại, người được bảo hiểm trả phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm theo định kỳ, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng năm.

Bảo hiểm nhân thọ chia thành hai loại:

- Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn cung cấp bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 10 hoặc 20 năm, và trả tiền trợ cấp tử vong nếu người được bảo hiểm qua đời trong thời hạn hợp đồng.

- Bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn là khi công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho cả cuộc đời của người được bảo hiểm.

Bản chất của bảo hiểm nhân thọ là một cách thức dự phòng tài chính an toàn cho tương lai với mục đích thay thế nguồn thu nhập khi người tham gia gặp rủi ro bất trắc.