Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mục tiêu tài chính


Mục tiêu tài chính (Financial goal) là bất kỳ kế hoạch hay dự định nào bạn có cho tiền bạc và tài sản của mình. Bạn có thể có mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. 


Ví dụ: tiết kiệm 50 triệu đồng là một mục tiêu ngắn hạn, trong khi đầu tư cho hưu trí là một mục tiêu tài chính dài hạn. Đặt ra các mục tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là một bước quan trọng để có thể cảm thấy an toàn và yên tâm về mặt tài chính của chính mình.