Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thu nhập hàng năm

Thu nhập hàng năm (Annualized Income) là một khái niệm kế toán chỉ tổng thu nhập của một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một năm.

Thu nhập hàng năm được tính bằng cách lấy tổng thu nhập trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một tháng, quý hoặc nửa năm) và nhân với một hệ số để chuyển đổi thành thu nhập trong một năm.

Ví dụ, nếu một người có thu nhập 10 triệu đồng trong tháng 1, thì

Thu nhập hàng năm của người đó là 10 triệu x 12 = 120 triệu đồng.

Thu nhập hàng năm được sử dụng để so sánh, phân tích và dự báo thu nhập của các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức trong các kỳ kế toán khác nhau.

Thu nhập hàng năm cũng có thể được sử dụng để tính thuế thu nhập cá nhân hoặc doanh nghiệp.