Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế TNCN hiện nay không áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập thấp dưới mức quy định định phải đóng thuế là 5 triệu đồng.

Mức thuế TNCN hiện nay như sau:

- Dưới 5 triệu đồng: 5%

- Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng: 10%

- Từ 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng: 15%

- Từ 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng: 20%

- Từ 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng: 25%

- Từ 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng: 30%

- Trên 80 triệu đồng: 35%

Các khoản giảm trừ bao gồm:

- Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng/tháng.

- Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.

Tại Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính theo công thức sau:

(1) Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế - các khoản giảm trừ.

(3) Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được - Các khoản được miễn thuế.


Các khoản đầu tư chứng khoán hiện nay đang được khấu trừ trực tiếp 0.1% thuế trên giá bán chứng khoán, và không bao gồm khi khai thuế thu nhập cá nhân.


Xem thêm: Hướng dẫn làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân 2024