Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chấp nhận rủi ro

Chấp nhận rủi ro (Accepting risk) là phương pháp quản lý rủi ro khi chi phí để quản lý rủi ro có thể chấp nhận được vì mức độ rủi ro không đủ lớn để phải tránh.

Chấp nhận rủi ro có thể được phân loại thành hai loại là chấp nhận rủi ro thụ động và chấp nhận rủi ro chủ động.

Chấp nhận rủi ro thụ động là khi người gặp rủi ro không có sự chuẩn bị trước hoặc không đầy đủ cho việc khắc phục hậu quả rủi ro do không nhận thức được rủi ro, hoặc đánh giá quá thấp mức độ tổn thất có thể xảy ra.

Chấp nhận rủi ro chủ động là khi người gặp rủi ro nhận thức được rủi ro có thể xảy ra nhưng vẫn chấp nhận tham gia vào hoạt động, môi trường có thể gặp rủi ro và có kế hoạch khắc phục hậu quả khi tổn thất xảy ra.

Chấp nhận rủi ro có thể giúp tiết kiệm chi phí và tận dụng cơ hội, nhưng cũng có thể gây ra thiệt hại lớn nếu không được tính toán và kiểm soát tốt.

Người gặp rủi ro có thể tính toán được lợi ích và chi phí của việc chấp nhận rủi ro, và sẵn sàng dùng nguồn tài chính tự có để bù đắp cho tổn thất.