Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý rủi ro


Quản lý rủi ro (Risk management) là quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các mối đe doạ hoặc rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra. Đối vối một tổ chức, đó là toàn bộ các rủi ro mà họ phải đối mặt như rủi ro về tài chính, rủi ro pháp lý, rủi ro công nghệ, rủi ro trong việc quản lý chiến lược, rủi ro từ tai nạn và thiên tai... Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Một chiến lược quản lý rủi ro thành công giúp tổ chức xem xét toàn bộ các rủi ro mà mình phải đối mặt một cách tổng quát và hiệu quả hơn.

Trong đầu tư, quản lý rủi ro là việc xác định, đánh giá và kiểm soát những tổn thất tiềm tàng đối với các khoản đầu tư của nhà đầu tư. Những khoản đầu tư có lãi suất cố định (như tiền gửi ngân hàng) thường có ít rủi ro hơn, chủ yếu đến từ những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Những khoản đầu tư như cổ phiếu có rủi ro từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả việc chủ doanh nghiệp bị bệnh, ốm hay vướng các rắc rối về mặt pháp lý...