Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chia tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu (Stock split) xảy ra khi công ty muốn tăng tính thanh khoản của cổ phiếu bằng cách tăng số lượng cổ phiếu của mình bằng cách phát hành thêm một lượng cổ phiếu theo tỉ lệ nhất định cho các cổ đông hiện hữu. Dù vậy, tổng giá trị của chúng vẫn không thay đổi vì việc chia tách về cơ bản không làm thay đổi giá trị của công ty. Chia tách cổ phiều được hiểu đơn giản như là cắt một chiếc bánh sinh nhật đang chia 10 miếng, thì nay chia ra thành 12 miếng, thậm chí 20 miếng nhưng bản chất vẫn là chiếc bánh ban đầu.

Tỷ lệ chia tách cổ phiếu 1:1 có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu đó sẽ có thêm 1 cổ phiếu tương ứng sau khi chia tách. Tương tự tỉ lệ chia tách 2:1 có nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu đó sẽ có thêm 1 cổ phiếu tương ứng sau khi chia tách.

Ví dụ: cổ phiếu của Google vừa qua đã chia tách theo tỷ lệ 20:1. Nghĩa là bất kỳ ai nắm giữ 20 cổ phiếu của Goolge trước khi chia tách sẽ có thêm 1 cổ ngày hôm nay. Đồng thời, giá cổ phiếu cũng được điều chỉnh với tỷ lệ tương đương, từ khoảng $2,200/cổ phiếu xuống $1,833.3/cổ phiếu.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu