Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chiến lược đầu tư năng động

Chiếnlược đầu tư năng động (Aggressive Investment Strategy) là một chiến lược đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận bằng cách chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn so với trung bình.


Người áp dụng chiến lược này thường ưu tiên tăng giá trị vốn là mục tiêu đầu tư chính, hơn là đầu tư để có nguồn thu nhập hay bảo toàn vốn, Do đó, họ sẽ có một cách phân bổ tài sản có tỷ trọng lớn trong các loại tài sản rủi ro cao, có lợi nhuận cao như cổ phiếu và hàng hóa. Họ có thể không phân bổ hoặc chỉ phân bổ rất ít cho các loại tài sản an toàn hơn như trái phiếu hay tiền mặt.

Mức độ tích cực của một chiến lược đầu tư còn phụ thuộc vào thành phần cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Ví dụ, nếu danh mục đầu tư chỉ gồm các cổ phiếu blue-chip (cổ phiếu của các công ty lớn, ổn định và uy tín), thì nó sẽ được coi là ít rủi ro hơn nếu danh mục đầu tư chỉ nắm giữ các cổ phiếu vốn hóa nhỏ (cổ phiếu của các công ty nhỏ, mới nổi và có biến động lớn).

Chiến lược đầu tư năng động bao gồm việc giao dịch lớn trong một khoảng thời gian ngắn (high turnover strategy), tìm cách theo đuổi những cổ phiếu có hiệu suất tương đối cao. Giao dịch nhiều có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn, nhưng chi phí giao dịch, tăng sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động.