Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chứng khoán đảm bảo bằng tài sản

Chứng khoán đảm bảo bằng tài sản (Asset - Backed Security, ABS) là một loại chứng khoán (cổ phiếu hoặc trái phiếu), được đảm bảo bởi một hoặc nhiều tài sản tài chính như các khoản cho vay, thuê, nợ thẻ tín dụng, tiền bản quyền hoặc các khoản phải thu. Đối với các nhà đầu tư mong muốn có thu nhập, chứng khoán bảo đảm bằng tài sản có thể là một giải pháp thay thế cho các công cụ nợ khác, như trái phiếu doanh nghiệp hoặc chứng chỉ quỹ trái phiếu.

ABS được tạo ra khi một công ty bán các khoản vay hoặc các khoản nợ khác của mình cho một tổ chức và tổ chức đó sẽ gộp các tài sản tài chính này vào một danh mục đầu tư dưới một công ty để bán cho các nhà đầu tư.


Tập hợp tài sản vào một ABS là một quá trình được gọi là chứng khoán hóa. Chứng khoán đảm bảo bằng dòng tiền trả nợ lãi và gốc của các khoản vay mua nhà thế chấp (MBS) và nghĩa vụ nợ được thế chấp (CDO) có thể được coi là các loại ABS.