Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu


Trái phiếu (Bond) là một loại chứng khoán giúp doanh nghiệp huy động vốn nợ. Trong đó, doanh nghiệp phát hành phải trả cho nhà đầu tư một khoản tiền với một lãi suất cố định trong một thời gian xác định. Lãi suất thường được thanh toán định kỳ 6 tháng, 1 năm, hoặc có khi cuối kỳ. Nhà phát hành trái phiếu phải hoàn trả khoản vay gốc cho nhà đầu tư khi nó đáo hạn.


Ví dụ: Tháng 5 năm 2022, Vingroup (VIC) đã phát hành 525 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. Trái phiếu này có thời hạn 5 năm từ tháng  5/2022 đến tháng 5/2027.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu
Có nên mua trái phiếu không