Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ tức cổ phiếu

Cổ tức cổ phiếu (Stock dividend) là khoản cổ tức mà công ty trả cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại, được thực hiện thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Cổ tức cổ phiếu có lợi thế là thưởng cho cổ đông mà không làm giảm số dư tiền mặt của công ty.

Tuy nhiên, trả cổ tức bằng cổ phiếu làm giảm lợi nhuận chưa phân phối và làm tăng vốn điều lệ của công ty.

Khi số lượng cổ phiếu tăng lên thì sẽ làm pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Để được chia cổ tức bằng cổ phiếu, công ty cần có lợi nhuận chưa phân phối.

Ví dụ, một công ty thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% có nghĩa là công ty sẽ phát hành thêm 0.2 cổ phiếu cho mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu. Theo đó, người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu bổ sung.

Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm điều chỉnh giảm giá thị trường của cổ phiếu với tỷ lệ tương đương và làm pha loãng lợi nhuận trên một cổ phiếu. Vì cơ bản là nó cũng giống như việc chia tách cổ phiếu, không làm thay đổi giá trị của công ty mặc dù số lượng cổ phiếu lưu hành tăng.

Ngoài ra, theo Luật Quản lý thuế, cổ tức cổ phiếu sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những điểm khác nhau cổ phiếu và trái phiếu