Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Định giá

Định giá (Valuation) là quá trình xác định hoặc ước tính giá trị của một tài sản, sản phẩm, dự án hoặc công ty cụ thể. Việc định giá thường liên quan đến việc đặt một giá trị số cụ thể cho mục tiêu đó, có thể dựa trên các yếu tố như chi phí, giá trị thị trường, giá trị sử dụng, cạnh tranh và nhiều yếu tố khác.

Định giá có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, kinh doanh, bất động sản, và các ngành công nghiệp khác.

Trong tài chính, có nhiều phương pháp được sử dụng để định giá, như phương pháp định giá dựa trên tài sản, phương pháp định giá so sánh, phương pháp định giá dựa trên dòng tiền chiết khấu (DCF),...

Các chuyên gia phân tích thường xem xét hoạt động của doanh nghiệp, cấu trúc vốn của doanh nghiệp, triển vọng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai cũng như giá trị thị trường của công ty. Phân tích cơ bản thường được sử dụng để định giá.