Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hiệu ứng mỏ neo

Hiệu ứng Mỏ Neo (Anchoring) là một kỹ thuật thuyết phục bằng cách tạo ra một liên kết giữa một sự kiện, một cảm xúc hoặc một hành động với một kích thích bên ngoài.

Khi kích thích bên ngoài được tái hiện, nó sẽ gợi lại sự kiện, cảm xúc hoặc hành động đã được liên kết trước đó.

Hiệu ứng Mỏ Neo có thể được sử dụng để tăng cường tính hiệu quả của một thông điệp, một lời khuyên hoặc một lời đề nghị.

Ví dụ, một nhà bán hàng có thể sử dụng Hiệu ứng Mỏ Neo để tạo ra một ấn tượng tích cực về sản phẩm của mình bằng cách liên kết nó với một âm thanh, một hình ảnh hoặc một từ ngữ hấp dẫn.

Một nhà tâm lý có thể sử dụng Hiệu ứng Mỏ Neo để giúp khách hàng của mình đối phó với những cảm xúc tiêu cực bằng cách liên kết chúng với một kích thích bên ngoài có thể kiểm soát được.