Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hệ số tương quan

Hệ số tương quan (Correlation) là một thước đo thống kê về độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa các chuyển động tương đối của hai biến. Các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Một số được tính toán lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1 có nghĩa là đã xảy ra lỗi trong phép đo tương quan. Tương quan -1  cho thấy mối tương quan âm tuyệt đối, trong khi mức tương quan 1 cho thấy mối tương quan dương tuyệt đối. Tương quan 0 cho thấy không có mối quan hệ tuyến tính giữa chuyển động của hai biến.

Ví dụ: Hệ số dương cho rằng khi một chứng khoán di chuyển lên hoặc xuống, chứng khoán kia sẽ di chuyển theo và cùng một hướng. Hệ số  âm có nghĩa là hai tài sản di chuyển theo hướng ngược nhau, trong khi mối tương quan bằng 0 ngụ ý không có mối quan hệ tuyến tính nào cả.

Trong đầu tư, mối tương quan là quan trọng nhất đối với danh mục đầu tư đa dạng. Các nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro có thể làm như vậy bằng cách đầu tư vào các tài sản không tương quan. Ví dụ, hãy xem xét một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu hãng hàng không. Nếu ngành hàng không được cho là có mối tương quan thấp với ngành truyền thông xã hội, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào cổ phiếu truyền thông xã hội vì hiểu rằng tác động tiêu cực đến một ngành có thể không ảnh hưởng đến ngành kia với mục đích đa dạng hóa danh mục giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, đôi khi hệ số này có thể bị hiểu sai. Cỡ mẫu nhỏ có thể mang lại kết quả không đáng tin cậy, ngay cả khi có vẻ như mối tương quan giữa hai biến rất mạnh. Ngoài ra, cỡ mẫu nhỏ có thể mang lại kết quả không tương quan khi hai biến trên thực tế có mối liên hệ với nhau. Hệ số tương quan cũng có thể bị hiểu sai nếu mối quan hệ giữa hai biến là phi tuyến tính.