Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hợp đồng trái phiếu tương lai

Hợp đồng trái phiếu tương lai (Bond futures) là công cụ phái sinh tài chính bắt buộc người nắm giữ hợp đồng phải mua hoặc bán trái phiếu vào một ngày xác định với mức giá được định sẵn từ trước. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận được ký kết bởi hai bên.Chúng được giao dịch trên thị trường tương lai và được mua hoặc bán thông qua một công ty môi giới.

Các điều khoản (giá và ngày hết hạn) của hợp đồng được quyết định tại thời điểm mà hợp đồng tương lai được mua hoặc bán. Vào ngày thanh toán hợp đồng tương lai, người bán có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua. Tài sản cơ sở của hợp đồng trái phiếu tương lai là trái phiếu.