Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) là loại trái phiếu được phát hành bởi các công ty cổ phần, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu tại một thời điểm xác định trước trong tương lai. Việc chuyển đổi này được căn cứ và xác định dựa trên tỷ lệ và thời gian khi nhà đầu tư mua trái phiếu. Khi được phát hành lần đầu, các trái phiếu này có vai trò như một loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, có mức lãi suất cố định thường thấp hơn so với các loại trái phiếu khác. Lí do lãi suất thấp hơn bởi các trái phiếu này có thể chuyển thành các cổ phiếu, người nắm giữ sẽ hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu được chuyển đổi.

Ví dụ: công ty A phát hành trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 1,000 USD/trái phiếu và trả lãi 4%. Trái phiếu có tỷ lệ chuyển đổi 1:100 (1 trái phiếu sẽ đổi được 100 cổ phiếu). Nếu trái phiếu được giữ cho đến khi đáo hạn, nhà đầu tư sẽ được trả 1,040 USD (1,000 USD tiền gốc và 40 USD tiền lãi cho mỗi trái phiếu). Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đột nhiên tăng vọt và giao dịch ở mức 11 USD/cổ phiếu. Do đó, nhà đầu tư quyết định đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Như vậy, từ 1 trái phiếu chuyển đổi nhà đầu tư sẽ nhận lại 100 cổ phiếu và có thể bán cổ phiếu để nhận 1,100 USD (100*11)

Đối với nhà đầu tư, tương tự trái phiếu thường, họ vẫn được thanh toán tiền lãi với một lãi suất cố định và mua lại với giá bằng mệnh giá vào lúc đáo hạn. Giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi cũng ổn định hơn giá cổ phiếu, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường kém thuận lợi. Do có thể chuyển thành cổ phiếu, nên giá thị trường các trái phiếu này sẽ có chiều hướng tăng nếu giá cổ phiếu tăng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn có quyền lựa chọn sao cho có lợi nhất. Nhà đầu tư có thể không thực hiện quyền nếu giá thị trường thấp hơn giá chuyển đổi và ngược lại.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải chấp nhận mức lãi suất thấp hơn so với các loại trái phiếu khác và đặc điểm thời gian chuyển đổi thường dài nên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro sau đó. Ngoài ra, các trái chủ có thể mất đi quyền chuyển đổi nếu như ở công ty ngừng hoạt động bởi sáp nhập, hợp nhất hay xấu nhất là giải thể.