Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh đóng cửa (Lệnh ATC)

Lệnh đóng cửa (Lệnh At the close or ATC) là lệnh mua/bán cổ phiếu tại mức giá đóng cửa, và chỉ được áp dụng trên sàn HOSE HNX.


ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch xác định giá đóng cửa từ 14:30 – 14:45 của ngày giao dịch.

Trong phiên giao dịch đóng cửa, Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh LO trong phiên khớp lệnh ATC, và nếu không khớp được hoặc chỉ khớp một phần thì lệnh sẽ bị huỷ sau 14:45. 


Toàn bộ các lệnh đóng cửa và lênh LO trong phiên đóng cửa sẽ được gửi lên sở  giao dịch và sẽ được tổng hợp và xử lý để xác định giá đóng cửa. 

Sở giao dịch sẽ khớp các lệnh trong phiên giao dịch đóng cửa theo nguyên tắc "đấu giá" trong đó ưu tiên khớp các lệnh mua bán ATO và ATC trước, sau và cân lại số lượng dư từ các lênh LO tại các mức giá cho đến khi tìm được mức giá đóng cửa cho khối lương khớp cao nhất. 


Ví dụ, bạn đặt lệnh ATC bán 500 cổ phần cổ phiếu ABC. Cổ phiếu này khi đóng cửa lúc 14h45 có giá là 25,000đ, lệnh ATC của bạn sẽ được khớp ở mức giá đóng cửa này. Giả sử bạn đặt lệnh bán ATC 500 cổ phần với giá 24,900đ, cuối phiên, bạn sẽ khớp toàn bộ số cổ phần bán với mức giá 25,000đ.  

Nhà đầu tư chọn lệnh ATC trong một vài trường hợp sau:

- Nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ diễn biến theo hướng có lợi trong phiên giao dịch tiếp theo và mong muốn có vị thế trong vài phút cuối cùng của ngày giao dịch đặt lênh ATO để chắc chắn khớp

- Nhà đầu tư tin rằng giá đóng cửa sẽ tốt hơn so với giá trong phiên khớp lệnh liên tục trước khi đóng cửa. 

- Nhiều quỹ ETF cũng thực hiện việc mở hoặc đóng một vị thế hay tăng giảm tỷ trọng trong phiên khớp lệnh đóng cửa nhằm có thể mua được khối lượng mà họ mong muốn.