Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi suất trái phiếu

Lợi suất trái phiếu (Bond Yield) là khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ nhận được trên mệnh giá trái phiếu.

Công thức:

Lợi suất trái phiếu = Tiền lãi coupon hàng năm/Mệnh giá trái phiếu.

Giả sử bạn mua trái phiếu có mệnh giá 100,000 VND, tiền lãi nhận được là 10,000 VND mỗi năm. Khi đó lợi suất trái phiếu sẽ là 10,000 VND.

Lợi suất trái phiếu có hai loại là lợi suất trái phiếu danh nghĩa và lợi suất trái phiếu thực. Giá trị mà bạn tính toán ở công thức trên chính là lợi suất trái phiếu danh nghĩa.

Trong khi lợi suất thực thể hiện khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ nhận được sau khi đã trừ đi lạm phát.

Giả sử lạm phát năm nay là 3.5%, thì lợi suất thực mà bạn nhận được sẽ là 10,000 – 3.5%*10,000 = 9,650 VND.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

App đầu tư trái phiếu