Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi tức bất thường

Lợi tức bất thường (Abnormal return) mô tả khoản lãi hoặc lỗ lớn bất thường được tạo ra bởi một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian xác định, và nó khác xa với mức tỷ suất sinh lời được dự đoán, do một trong những sự kiện bất thường tạo ra.


Ví dụ, kiếm được 30% từ một quỹ tương hỗ mà tỷ suất dự kiến trung bình của nó chỉ là 10%/năm sẽ được xem như là tạo ra một khoản lợi tức bất thường dương bằng 20%. Ngược lại, nếu lợi tức thực tế là 5%, thì điều này sẽ tạo ra lợi tức bất thường âm là 5%.

Lưu ý là lợi tức bất thường khác với lợi tức cao hơn bình thường, tuy cũng được hiểu là mức lợi nhuận đạt được trên mức dự đoán và vượt hơn lợi nhuận trung bình toàn ngành. Nhưng lợi tức cao hơn bình thường được đạt tới là do hiệu suất của các khoản đầu tư nổi trội và cao hơn so với dự kiến ban đầu.

Trong khi đó, lợi tức bất thường thường được kích hoạt bởi các sự kiện, như là sáp nhập công ty, thông báo cổ tức hay thu nhập của công ty, tăng lãi suất, các vụ kiện tụng, v.v. tất cả đều có thể góp phần tạo ra một mức lợi nhuận bất thường ở các cổ phiếu. Các sự kiện trong lĩnh vực tài chính thường sẽ luôn được thị trường phản ánh vào giá của chứng khoán.