Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phát hành riêng lẻ

Phát hành riêng lẻ (Private placement) là việc bán cổ phiếu hoặc trái phiếu cho các nhà đầu tư và tổ chức đã được lựa chọn trước, mà không phải phải là chào bán ra công chúng.

Theo luật chứng khoán, chào bán riêng lẻ cho ít hơn 100 nhà đàu tư, trong khi chào bán ra công chúng thường cho hơn 100 nhà đầu tư.

Đối với các công ty chưa đại chúng, việc phát hành riêng lẻ có thủ tục đơn giản hơn so với các công ty niêm yết.

Những nhà đầu tư được phát hành riêng lẻ thường là các tổ chức tài chính khác, quỹ tương hỗ, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí, hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.