Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá đóng cửa điều chỉnh

Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là giá đóng cửa của cổ phiếu sau khi đã được điều chỉnh cho các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thực của cổ phiếu, như tách cổ phiếu, chia cổ tức, phát hành quyền mua cổ phiếu và các hành động khác của công ty.

Giá đóng cửa điều chỉnh được coi là giá thực sự của cổ phiếu và thường được sử dụng để tính toán lợi nhuận của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ hoặc để so sánh hiệu suất của các cổ phiếu khác nhau.

Giá đóng cửa điều chỉnh có thể được tính bằng công thức sau:

Giá đóng cửa điều chỉnh = (Giá đóng cửa - Cổ tức bằng tiền mặt + Cổ tức bằng cổ phiếu) / Tỉ lệ tách cổ phiếu

Trong đó:

- Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng của cổ phiếu trên thị trường trong một ngày giao dịch.

- Cổ tức bằng tiền mặt là số tiền mà công ty trả cho mỗi cổ phiếu nắm giữ vào ngày chốt quyền chia cổ tức.

- Cổ tức bằng cổ phiếu là số lượng cổ phiếu bổ sung mà công ty phát hành cho mỗi cổ phiếu nắm giữ vào ngày chốt quyền chia cổ tức.

- Tỉ lệ tách cổ phiếu là số lượng cổ phiếu mới được tạo ra cho mỗi cổ phiếu hiện có khi công ty thực hiện tách cổ phiếu.

Ví dụ: Một công ty có giá đóng cửa là 200,000 đồng/cp vào ngày 31/12/2020.

Vào ngày 01/01/2021, công ty chia cổ tức bằng tiền mặt là 10,000 đồng/cp và tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (mỗi cp hiện có được chuyển thành 2 cp mới).

Vậy giá đóng cửa điều chỉnh của công ty vào ngày 31/12/2020 là:

Giá đóng cửa điều chỉnh

= (200,000 - 10,000 + 0) / 2 = 95,000 đồng/cp

Giá đóng cửa điều chỉnh là một công cụ hữu ích khi kiểm tra khoản lợi nhuận dựa trên các dữ liệu quá khứ vì nó mang lại cho các nhà phân tích bức tranh toàn cảnh về các đại diện chuẩn xác của vốn chủ sở hữu của công ty vượt quá giá thị trường. Giá đóng cửa điều chỉnh chính là sự phản ánh chính xác nhất giá trị cổ phiếu đó sau khi đã được hạch toán. Những hạch toán này dựa trên cơ sở hoạt động và vận hành của doanh nghiệp trong một thời gian dài.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu