Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)


Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow hay DCF) là một phương pháp định giá được sử dụng để xác định giá trị của một công ty dựa trên dòng tiền trong tương lai. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc rằng giá trị hiện tại của một tài sản hoặc dự án có thể xác định bằng việc chiết khấu tất cả dòng tiền dự kiến mà nó sẽ tạo ra trong tương lai về một giá trị hiện tại. Sau đó lấy tổng của tất cả các dòng tiền tương lai chiết khấu là giá trị hiện tại của công ty.

Công thức định giá doanh nghiệp theo phương pháp DCF:

PV = ∑CF(t)/(1+r)^t

Trong đó: 

- Giá trị hiện tại (Present value - PV) là giá trị của khoản tiền phát sinh trong tương lai được quy đổi về thời điểm hiện tại (thời điểm gốc) theo một tỷ lệ chiết khấu nhất định.

- Dòng tiền (Cash flow - CF) là dòng tiền dự kiến của công ty qua các năm 1, 2, 3,..., n.

- Tỷ lệ chiết khấu (r)

Tùy vào từng mục đích định giá doanh nghiệp, tỷ lệ chiết khấu được sử dụng thường là Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của một công ty, được tính dựa trên cơ sở tỷ trọng về vốn vay, vốn tự có và các nguồn vốn khác của doanh nghiệp.


Phương pháp chiết khấu dòng tiền là một phương pháp định giá được nhiều chuyên gia tài chính cho là tốt nhất hiện nay vì nó tính đến tình hình hoạt động trong quá khứ và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp, cùng với các điều kiện kinh tế vĩ mô và ngành nghề mà nó hoạt động. Đối với các công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính cao, hay đang thay đổi tỷ lệ sử dụng đòn bẩy thì mô hình định giá DCF là lựa chọn tốt nhất.