Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là nơi các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) được niêm yết giá và giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán chứng khoán của các nhà đầu tư, và việc huy động vốn của doanh nghiệp.

Ở Việt Nam có Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hoạt động của các sở giao dịch này nhằm cung cấp cho những nhà đầu tư dịch vụ thanh toán, lưu ký chứng khoán, hệ thống bảng điện, hệ thống ghép lệnh mua và bán chứng khoán, để có thể thực hiện việc mua bán chứng khoán một cách dễ dàng và tự động.

Sàn giao dịch theo dõi dòng lệnh mua bán cho mỗi cổ phiếu và chính dòng cung và cầu mua bán sẽ xác định giá của cổ phiếu.

Ví dụ: nếu giá chào mua của một cổ phiếu là 25,000 VND, điều này có nghĩa là nhà đầu tư đang nói với sàn giao dịch rằng họ sẵn sàng mua cổ phiếu với giá 25,000 VND. Đồng thời, bạn có thể thấy giá chào bán là 26,000 VND, nghĩa là người khác sẵn sàng bán cổ phiếu với giá 26,000 VND. Sự khác biệt giữa hai là chênh lệch giá mua, giá bán.


Xem thêm:

Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán

Các trang đầu tư chứng khoán uy tín