Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sự tăng giá

Sự tăng giá (Appreciation) là sự gia tăng giá trị của một sản phẩm theo thời gian.

Việc định giá cao có thể xảy ra vì một số lý do, bao gồm nhu cầu gia tăng hoặc nguồn cung yếu đi, hoặc do những thay đổi về lạm phát hoặc lãi suất.

Sự định giá cao có thể được sử dụng để chỉ sự gia tăng giá trị của bất kỳ loại tài sản nào, chằn hạn như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc bất động sản.

Tỷ lệ gia tăng này gần giống như tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR), do đó bạn có thể tính toán sự tăng giá tài sản thông qua chỉ số CAGR.