Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sửa và hủy lệnh

Sửa lệnh (Amend order) và hủy lệnh (cancel order) trong giao dịch chứng khoán là thao tác cho phép nhà đầu tư có thể điều chỉnh sửa, hoặc hủy các lệnh mua/bán chứng khoán mà họ đã đặt trước khi chúng được khớp


Theo đó, nếu nhà đầu tư muốn thay đổi giá hoặc số lượng cổ phiếu được đặt mua/bán, họ sẽ bấm nút “sửa lệnh” và nhập giá, số lượng mới. Khi xác nhận thì lệnh này sẽ được gửi lên sở giao dịch chứng khoán. Khi nhà đầu tư bấm “hủy lệnh” và xác nhận, thì sở giao dịch sẽ thực hiện bỏ lệnh đã ghi nhận trên hệ thống. 

Một khi lệnh đặt mua/bán chứng khoán được khớp toàn bộtrên hệ thống giao dịch, nhà đầu tư không thể sửa hay hủy lệnh. Nếu lệnh khợp 1 phần, thì nhà đâu tư có thể thực hiện sửa/ hủy đối với phần chưa khớp. 


Trên sàn HOSE:

- Trong phiên ATO (9h00-9h15) và ATC (14h30-14h45): Nhà đầu tư không được hủy lệnh.

- Trong thời gian khớp lệnh liên tục (9h15-11h30 và 13h-14h30): Nhà đầu tư có thể sửa, hủy lệnh.

Trên sàn HNX:

- Trong phiên khớp lệnh liên tục: lệnh giới hạn (LO) được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch và tuân theo thứ tự ưu tiên được quy định.

- Trong phiên ATC: Nhà đầu tư không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang). 

- Trong phiên giao dịch sau giờ (14h45-15h): Lệnh PLO không được phép sửa, hủy lệnh.