Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khớp lệnh

Khớp lệnh (Order matching) là quá trình sở giao dịch chứng khoán ghép một hoặc nhiều lệnh mua  với một hoặc nhiều lệnh bán để thực hiện giao dịch. 


Khi một nhà đầu tư muốn mua một số lượng cổ phiếu tại một mức giá và một nhà đầu tư khác muốn bán cùng số lượng đó ở cùng mức giá, thì lệnh mua của hai bên khớp nhau và giao dịch được thực hiện thành công, gọi là khớp lệnh. 

Trong quá trình khớp lệnh, các sở giao dịch xác định các lệnh mua tại một mức giá với các lệnh bán tương ứng tại mức giá đó và khớp lệnh. Quá trình khớp lệnh hiện tại hoàn toàn tự động. 

Nguyên tắc khớp lệnh được tuân theo thứ tự như sau:

(1) Ư u tiên về giá: Lệnh đặt mua có giá cao hơn sẽ được ưu tiên trước. Lệnh bán có giá thấp hơn sẽ được ưu tiên trước. Trên bảng giá chứng khoán, Bên mua sẽ hiện thị số lượng đang đặt mua ở 3 mức Giá Mua 1 > Giá Mua 2 > Giá Mua 3 nên những lệnh mua đặt ở Giá 1 sẽ được ưu tiên khớp trước.

Còn Bên bán sẽ hiển thị số lượng đang đặt bán  ở 3 mức Giá bán 1 < Giá bán 2 < Giá bán 3. Khi Giá mua 1 = Giá bán 1, lệnh sẽ được khớp trước.

(2) Ưu tiên về thời gian: Đối với các lệnh đặt tại cùng một mức giá, lệnh bán/lệnh mua nào nhập trước sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước.

(3) Ưu tiên về khối lượng: Trong trường hợp các lệnh được đặt tại cùng một mức giá và cùng một thời điểm, hệ thống giao dịch của các sở sẽ ưu tiên lệnh đặt khối lượng giao dịch nhiều hơn và khớp lệnh trước.

Thị trường chứng khoán hiện nay đang có 2 hình thức khớp lệnh: 

(i) Khớp lệnh định kỳ

- Được thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh mua và lệnh bán tại một thời điểm nhất định, qua đó tìm ra mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch là lớn nhất.

- Được thực hiện dựa trên nguyên tắc khớp lệnh và bao gồm các lệnh ATO, lệnh ATClệnh LO

- Ưu tiên khớp lệnh ATO và ATC tại thời điểm mở cửa (9:00 - 9:15) và đóng cửa (14:30-14:45) phiên giao dịch, tiếp đến là lệnh LO. Các lệnh không được khớp sẽ tự động hủy.

(ii) Khớp lệnh liên tục:

- Được thực hiện trên cơ sở so khớp lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

- Nguyên tắc khớp lệnh liên tục sẽ rộng hơn khớp lệnh định kỳ, có thể ưu tiên về giá, về thời gian, về khách hàng và về khối lượng.

- Khớp lệnh liên tục nhà đầu tư có 2 loại lệnh là lệnh MP và lệnh LO.

Khớp lệnh trên thị trường chứng khoán là lệnh mua được khớp với lệnh bán ở cùng một mức giá trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Giá mà lệnh mua và lệnh bán đặt tại cùng mức giá nhau được gọi là giá khớp lệnh.