Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tái đầu tư

Tái đầu tư (Reinvestment) là việc sử dụng dòng tiền từ cổ tức, tiền lãi hay quyền sở hữu bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc đầu tư để mua thêm cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác.

Đối với một nhà đầu tư, lợi nhuận thu được từ việc tái đầu tư có thể bao gồm các khoản cổ tức, tiền lãi… nhận được khi sở hữu các khoản đầu tư.

Nếu như không tái đầu tư, các khoản tiền này có thể được trả cho nhà đầu tư thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt.

Về dài hạn, nhà đầu tư có thể nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ nếu họ tiếp tục tái đầu tư phần lợi nhuận trong mỗi khoản đầu tư của mình nếu khoản đầu tư sinh lợi tốt.

Khi các công ty hoạt động hiệu quả sẽ kéo theo giá cổ phiếu ngày một tăng, giúp các cổ đông nhận được phần lãi đáng kể từ việc nắm giữ cổ phiếu và có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.