Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ tức tiền mặt

Cổ tức tiền mặt (Cash dividend) là khoản tiền mà công ty chi trả cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận hàng năm của công ty. Cổ tức tiền mặt được trả trực tiếp bằng tiền. Theo Luật Quản lý thuế, cổ tức tiền mặt sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: công ty thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1,000 đồng cổ tức.

Việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ làm giảm khoản lợi nhuận giữ lại của công ty và qua đó làm giảm vốn chủ sở hữu, và giảm tiền mặt, được thể hiện trên bảng cân đối kế toán. Đồng thời, khi đến ngày chia tách, giá thị trường của cổ phiếu đó cũng sẽ được điều chỉnh giảm tương đương với giá trị của % trên mệnh giá cổ phiếu, như ví dụ trên thì giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh giảm 1,000 đồng.