Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thoái vốn

Thoái vốn khoản đầu tư (Divestment) thường được hiểu là việc một tổ chức hoặc chính phủ bán tài sản, rút vốn khỏi các khoản đầu tư của công ty con hay chi nhánh để làm tăng giá trị của công ty mẹ một cách tối đa. Bán khoản đầu tư là một cách để rút lui khỏi một khoản đầu tư.

Quá trình này thường được thực hiện khi tài sản hay bộ phận của các đơn vị này không đạt hiệu quả như mong đợi trong quá trình kinh doanh hay giá trị các khoản đầu tư giảm.  Hoặc, là khi tổ chức đó muốn “chốt lời” khoản đầu tư sau khi nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một doanh nghiệp có thể bị buộc phải bán tài sản do các vấn đề pháp lý hoặc theo quy định.

Họ có thể xem xét chiến lược thoái vốn để có thể tiếp tục đáp ứng các mục tiêu tài chính, kinh doanh, xã hội hoặc chính trị chiến lược khác của họ.

Thường, số tiền thu được từ việc thoái vốn được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động hoặc tiến hành đợt chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông.


Thoái vốn góp phần làm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện cho tổ chức phân bổ lại nguồn lực từ đó, thúc đẩy hiệu suất kinh doanh với việc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của họ.