Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bất động sản


Bất động sản (Real estate) là một trong những kênh đầu tư lâu đời nhất trong lịch sử.

Bất động sản bao gồm quyền sở hữu đất đai và các tài sản hình thành trên đất như công trình xây dựng, nhà ở.

Có 5 loại bất động sản: nhà ở, bất động sản thương mại, bất động sản công nghiệp, đất thô và đất có giá trị đặc dụng khác. Hình thức đầu tư vào bất động sản bao gồm việc mua đất, mua bất động sản cho thuê.