Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lập kế hoạch hưu trí


Lập kế hoạch hưu trí (Retirement planning) đề cập đến các chiến lược tài chính tiết kiệm, đầu tư và phân phối tiền để duy trì và đáp ứng các nhu cầu cá nhân và chi phí sinh hoạt trong khoảng thời gian nghỉ hưu. Lập kế hoạch tài chính là một quá trình quan trọng mà mỗi người cần thực hiện để chuẩn bị cho cuộc sống hưu trí thoải mái và ổn định.

Chiến lược nghỉ hưu là một hành trình kéo dài suốt một đời. Nó bao gồm rất nhiều thứ không chỉ đơn giản là bạn sẽ tiết kiệm bao nhiêu và bạn cần bao nhiêu. Nó tính đến bức tranh tài chính toàn diện của bạn bao gồm tài sản đất đai, thuế, bảo hiểm và cả di sản cho sau này. Quan trọng nhất trong lập kế hoạch hưu trí chính là xác định mục tiêu tài chính cụ thể cho cuộc sống hưu trí của mình. Bằng cách xác định rõ mục tiêu, bạn mới có thể lập kế hoạch tài chính một cách cụ thể hơn.


Ngoài đầu tư và tiết kiệm cho việc nghỉ hưu, bạn cần xem xét tới chuyện phân bổ tài sản cho lúc về hưu. Vì lúc đó bạn sẽ không còn nguồn thu nhập chủ yếu nào nữa, mà phải dựa vào tài sản tích luỹ của mình; và lúc đó bạn sẽ phải biết cách phân bổ dòng tiền có được từ những tài sản đó cho những nhu cầu cá nhân và chi phí sinh hoạt của mình sau này.